Navigation

Algemene Voorwaarden zakelijk

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden versta je onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ons worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ons;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kunt maken van je herroepingsrecht;

3. Jij (afnemer): de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou of ons in staat stelt om informatie die aan jou zakelijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Wij (ondernemer): de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ons en jou wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Onze gegevens zijn als volgt:

Houtbrein BV
H.o.d.n.:Houthandelonline.nl
Westrak 57
1771 SR Wieringerwerf
E-mail: [email protected]
Tel: 0226-352770

KvK-nummer: 55679188
BTW-identificatienummer: NL851815066

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen wij voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en dat zij op verzoek van jou zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voord at de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op jouw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan jij je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Als wij producten, digitale inhoud en/of diensten aanbieden, dan doen wij dat zo volledig en duidelijk als mogelijk is. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling van het aanbod te laten maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan jij de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Als jij elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Wij zullen bij het product, digitale inhoud of dienst aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

– ons bezoekadres waar jij met klachten terecht kunt;

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

– de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

– de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan jou hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.

2. Tijdens de bedenktijd zal jij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

3. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

4. Jij kunt de overeenkomst ontbinden door dit kenbaar te maken aan ons, bijvoorbeeld per post of per e-mail. Jij kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

5. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend jij het product terug, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6. Jij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

8. Jij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben gemeld dat jij deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoef jij de kosten voor terugzending niet te dragen.

9. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.

2. Als jij een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na jouw herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons of sluitend kan worden aangetoond dat het product daadwerkelijk teruggezonden is.

3. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn door ons tot stand gebrachte producten, die volgens specificaties van jou zijn vervaardigd, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben, voor losse kranten en tijdschriften, voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan jij de verzegeling hebt verbroken.

4. Voor diensten geldt dat als jij jouw herroepingsrecht hebt uitgeoefend nadat je daaromtrent een verzoek hebt gedaan, je ons verschuldigd bent een bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door ons op het moment van herroeping reeds is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

5. Jij draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien voorafgaand aan de uitvoering ervan niet jouw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.

6. Jij hebt geen recht op herroeping wanneer de dienstverlening met jouw uitdrukkelijke toestemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door ons en kosten daarvan

1. Als wij jou de mogelijkheid bieden om de overeenkomst elektronisch te ontbinden, zullen wij na ontvangst van jouw verzoek daartoe zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging sturen.

2. Wij vergoeden jou alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop jij de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Als jij slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt, worden de kosten voor levering niet teruggestort.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van ons bij herroeping

1. Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Wij vergoeden jou alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop jij de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als wij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

1. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig jouw specificaties;

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4. die snel kunnen bederven of verouderen;

5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;

6. voor losse kranten en tijdschriften;

7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan jij de verzegeling hebt verbroken.

8. voor hygiënische producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten:

9. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

10. waarvan de levering met jouw uitdrukkelijke toestemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

11. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

– jij de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

1. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door ons, de fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegen ons kunt doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van onze verplichtingen.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze leverancier, importeur of producent waarin deze aan jou bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt jij hiervan uiterlijk één maand nadat jij de bestelling geplaatst hebt bericht. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij betaald hebt onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan jou mag jij in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, jij geen enkel recht op uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en) hebt, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

4. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben jij, nadat je door ons bent gewezen op de te late betaling en wij jou een termijn van veertien dagen hebben gegund om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Wij beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen ons en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen jou en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door jou als door ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en die niet onder de werking van het onder lid 2 genoemde Geschillencommissie vallen, kunnen zowel door jou als door ons worden voorgelegd aan de bij de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 17 – Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan door de consument aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat jij een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat jij jouw vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt jij aangeboden jouw vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten jouw vordering in rechte zal uitoefenen ter verkrijging van betaling.